REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.kinetik-rehabilitacja.pl

Sprzedającym jest Kinetik – Sklep Rehabilitacyjny Jolanta Kwiecień z siedzibą w Karczewie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 8 lok. 17, 05-480 Karczew, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 5321891821, Regon: 147003148

zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerem telefonu: 793223322
korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@kinetik-rehabilitacja.pl

§1 Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w artykule 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

Przedmiot Transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kinetik-rehabilitacja.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

Strona – Usługodawca i Klient.

Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.kinetik-rehabilitacja.pl

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§2 Zasady ogólne

 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Sklep Internetowy Kinetik – Sklep Rehabilitacyjny Jolanta Kwiecień prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 • Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§3 Składanie zamówień

 • Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.kinetik-rehabilitacja.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 • Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 • Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 • W przypadku, gdy podane dane są niekompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo anulowania Zamówienia.
 • Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące, z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu oraz organowi kontroli skarbowej.
 • W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 • Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 • Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
 • Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem odnotowania wpłaty za Towary w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania Zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

§4 Koszty i termin wysyłki

 • Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia , który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 • Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego Towarów w pod adresem: 05-400 Otwock – Śródborów,  ul. Literacka 8 budynek E.
 • Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji „płatność przelewem” lub „ płatność przelewem on-line” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 • Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu i sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

§5 Płatności

 • Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
 • Płatność za zamówiony Towar może nastąpić przy odbiorze towaru (pobranie), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU) lub przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy.
 • W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na Stronie Sklepu.

§6 Odbiór towaru

 • Dostawy realizowane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan przesyłki. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody lub skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§7 Odstąpienie od umowy

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art.7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 • Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów użytkowania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 • W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
 • Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.
 • W ciągu dwóch dni od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto w ciągu 14 dni roboczych.

§8 Procedura reklamacji

 • Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronie Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 • W przypadku, gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy, na adres Usługodawcy.
 • Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.
 • W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące realizacji zobowiązań Sprzedającego, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.).
 • Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

§9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 • Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§10 Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów pomiędzy Sklepem a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego(Dz.U. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 • Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie Internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 • Data opublikowania Regulaminu 24-06-2014r.